Menu

Informatie voor ouders

Wat kost voortgezet onderwijs?

De benodigde schoolboeken krijgt je kind gratis, maar je moet toch rekening houden met flink wat extra schoolkosten. Op de meeste scholen betaal je zelf voor:
Informatie ouders
* schriften, pennen, mappen, agenda
* woordenboeken en atlas
* een laptop of tablet
* gereedschap (vmbo)
* rekenmachine
* sportkleding
* een borgsom voor het boekenpakket

Daarnaast vragen de meeste scholen een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor extra activiteiten, zoals excursies en schoolreisjes, maar ook voor de kluisjes. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Kun je het niet betalen, dan mag de school je kind niet uitsluiten van de excursies en andere extra activiteiten.

Ten slotte kun je te maken krijgen met extra kosten voor een bepaald thema (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs) of een extra vak.

De ouderorganisatie Ouders & Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de schoolkosten en de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Daaruit blijkt dat een derde van de ouders 500 euro of meer aan schoolkosten betaalt. Lees meer over het onderzoek van Ouders & Onderwijs

Mogelijkheden tegemoetkoming

De kinderbijslag gaat iets omhoog als je kind 12 jaar wordt. Kun je toch de kosten voor het middelbaar onderwijs niet betalen, dan zijn er diverse mogelijkheden om een financiële tegemoetkoming te krijgen.
Lees meer over onderwijskosten en de mogelijkheden om een tegemoetkoming aan te vragen

Hoe regelen we extra ondersteuning en wat is passend onderwijs?

Sommige kinderen hebben wat extra hulp nodig om een vmbo-diploma te behalen. Alle scholen zijn verplicht om passend onderwijs voor elk kind te regelen. Informatie voor ouders
Dat betekent dat de school ervoor moet zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. In het voortgezet onderwijs zijn verschillende vormen van extra ondersteuning mogelijk. Er is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs (pro) of voortgezet speciaal onderwijs (vso). De school bekijkt welke vorm van hulp en ondersteuning het beste past bij je kind.

Toelating
De toelating tot deze typen onderwijs wordt geregeld door de school in overleg met een samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband moet een aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring afgeven, dan pas mag je kind ernaar toe.
Meer informatie over passend onderwijs

Kijken naar de kwaliteit van een school

Je kiest natuurlijk een leuke school, maar liefst ook een goede.
Een school waar je kwaliteitsonderwijs krijgt om uiteindelijk je eindexamen te halen.
Maar hoe weet je of een school goed is? Daar kun je op verschillende manieren achter komen. Bijvoorbeeld door te kijken naar het oordeel van de Onderwijsinspectie, naar tevredenheidsonderzoeken onder ouders, en vergelijkingen op het gebied van slagingspercentages en dergelijke. Informatie voor ouders

Toch is een kanttekening hierbij op zijn plaats. Want lijstjes over slaagpercentages en gemiddelde examencijfers zeggen wel iets, maar niet of de sfeer en het extra aanbod van een school bij jouw kind passen. Als jouw kind goed gedijt op een school, is de kans dat hij daar slaagt groot. Let ook op bij het predicaat Excellent: een excellente school is zeker een goede school, maar een school die dat predicaat niet heeft, kan net zo goed zijn, want niet alle scholen worden onderzocht.
Meer informatie en links om te kijken naar onderwijskwaliteit

Hoe belangrijk is de richting (levensvisie) van een school?

Nederland heeft een uniek onderwijsstelsel, waardoor je kunt kiezen uit scholen van verschillende richtingen, scholen die verschillen in levensvisie. Hoeveel aandacht scholen daaraan besteden, verschilt. En het hangt af van je eigen levensvisie hoeveel belang je hecht aan meer of minder aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing op school.

De meeste VO-scholen in Nederland zijn openbaar, protestants-christelijk of rooms-katholiek. Ook zijn er reformatorische scholen en een enkele VO-school is islamitisch.  Als ouder kun je dus kiezen voor onderwijs dat past bij jouw achtergrond en jouw levensvisie. Goed om te weten: alle scholen, van welke richting dan ook, leiden op tot dezelfde Nederlandse schooldiploma’s. Alleen de manier waarop ze hun lessen verzorgen, verschilt. Levensvisie is onderdeel van die aanpak. Vraag dus op de school van jouw keuze wat je kind zal merken van de richting (ofwel denominatie) van de school.

Meer over levensvisie in het onderwijs

Vragen over het schooladvies

Als je kind in groep 8 zit, krijgt het in principe uiterlijk op 1 maart zijn of haar definitieve schooladvies. Dit jaar (2021) is die datum vanwege de corona-lockdown eenmalig verschoven naar 15 maart. In het schooladvies staat welk schooltype/opleiding het best geschikt is voor je kind. In groep 7 heeft je kind overigens al een voorlopig schooladvies gekregen. Het schooladvies is leidend voor de plaatsing op een VO-school en daarmee dus een belangrijk element in de schoolkeuze.

Schooladvies en eindtoets
Het schooladvies wordt gegeven door de leerkracht van groep 8, op basis van de schoolresultaten in de laatste schooljaren. De leerkrachten kennen het kind goed. Daarom is hun advies belangrijker dan de uitslag op de eindtoets, die later in het jaar nog wordt gemaakt. In 2020 is de eindtoets door de coronamaatregelen niet doorgegaan, maar dit jaar wil de minister de eindtoets door laten gaan. Er zijn afspraken gemaakt met de toetsaanbieders om de eindtoets ook bij coronabeperkingen op een betrouwbare manier af te nemen.

Meer over het dubbeladvies, de toegevoegde waarde van de eindtoets en wat je nog kunt doen als je het niet eens bent met het schooladvies

Hoe kies je een VO-school in coronatijd?

Door de lockdown mogen VO-scholen dit jaar geen open dagen organiseren voor achtstegroepers. De VO-scholen zijn dicht. Wat nu?
Je zult het internet moeten gebruiken. Op de websites van de scholen staan nu wel online rondleidingen en filmpjes.
Maar heb je daar genoeg aan? Er zijn nog wat andere opties om meer over een VO-school te weten te komen.
Bekijk onze zes praktische tips voor schoolkeuze in coronatijd.

Het is even wennen!

Het ene kind is sneller gewend aan het nieuwe leven in het voortgezet onderwijs dan het andere. De één vindt alles meteen geweldig, een ander voelt zich pas na een paar weken een beetje thuis op de nieuwe school. Als ouder kun je helpen om de overstap te versoepelen. Een kopje thee en wat aandacht doen wonderen. Het is vaak gewoon even wennen, maak je niet te snel ongerust. Maar soms moet je in actie komen.
Veelgestelde vragen en antwoorden over wennen, vermoeidheid, aansluiting, pesten en faalangst.