Menu

Informatie voor ouders

Als ouder heb je misschien meer en andere vragen over het voortgezet onderwijs dan je kind. Bijvoorbeeld:

  • Wat kost voortgezet onderwijs?
  • Hoe regelen we extra ondersteuning voor ons kind en wat is passend onderwijs?
  • Hoe weet je of de onderwijskwaliteit van een school goed is?
  • Hoe belangrijk is de richting (levensvisie) van een school?
  • Hoe gaat de aanmelding bij het vo?
  • Hoe belangrijk is het schooladvies en wat doe ik als ik het er niet mee eens ben?
  • Hoe kan ik mijn kind helpen bij de overstap en het wennen aan de nieuwe school?

De antwoorden op deze vragen vind je hieronder.

Wat kost voortgezet onderwijs?

De benodigde schoolboeken krijgt je kind gratis, maar je moet toch rekening houden met flink wat extra schoolkosten. Op de meeste scholen betaal je zelf voor:

* schriften, pennen, mappen, agenda
* woordenboeken en atlas
* een laptop of tablet
* gereedschap (vmbo)
* rekenmachine
* sportkleding
* een borgsom voor het boekenpakket

Daarnaast vragen de meeste scholen een vrijwillige ouderbijdrage. Die is bedoeld voor extra activiteiten, zoals excursies en schoolreisjes, maar ook voor de kluisjes. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Kun je het echter niet betalen, dan mag de school je kind niet uitsluiten van de excursies en andere extra activiteiten. In de praktijk blijkt de vrijwillige ouderbijdrage echter niet altijd even vrijwillig te zijn. In juni 2023 heeft de Tweede Kamer minister Wiersma gevraagd hoe hij naleving van de wet over de vrijwillige ouderbijdrage op vo-scholen gaat verbeteren. Wiersma gaf in het debat aan dat de inspectie al strenger toeziet op naleving van de wet en indien nodig herstelopdrachten geeft als scholen niet goed omgaan met de ouderbijdrage.

Ten slotte kun je te maken krijgen met extra kosten voor een bepaald thema (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs) of een extra vak.

De ouderorganisatie Ouders & Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de schoolkosten en de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Daaruit blijkt dat een derde van de ouders 500 euro of meer aan schoolkosten betaalt. Lees meer over het onderzoek van Ouders & Onderwijs.

Mogelijkheden tegemoetkoming

De kinderbijslag gaat iets omhoog als je kind 12 jaar wordt. Kun je de kosten voor het middelbaar onderwijs daarentegen niet betalen, dan zijn er diverse mogelijkheden om een financiële tegemoetkoming te krijgen.
Lees meer over onderwijskosten en de mogelijkheden om een tegemoetkoming aan te vragen

Hoe regelen we extra ondersteuning voor ons kind en wat is passend onderwijs?

Sommige kinderen hebben wat extra hulp nodig om een vmbo-diploma te behalen. En alle scholen zijn verplicht om passend onderwijs voor elk kind te regelen.

 

Informatie voor ouders

Dat betekent dus dat de school ervoor moet zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. In het voortgezet onderwijs zijn verschillende vormen van extra ondersteuning mogelijk. Zo is er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs (pro) of voortgezet speciaal onderwijs (vso). De school bekijkt welke vorm van hulp en ondersteuning het beste past bij je kind.

Toelating
De toelating tot deze typen onderwijs wordt geregeld door de school in overleg met een samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband moet namelijk een aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring afgeven, dan pas mag je kind ernaar toe.
Meer informatie over passend onderwijs.

Hoe weet je of de kwaliteit van een school goed is?

e kiest natuurlijk een leuke school, maar het liefst ook een goede. Een school waar je kwaliteitsonderwijs krijgt om uiteindelijk je eindexamen te halen. Maar hoe weet je of een school goed is? Daar kun je op verschillende manieren achter komen. Bijvoorbeeld door te kijken naar het oordeel van de Onderwijsinspectie, naar tevredenheidsonderzoeken onder ouders en vergelijkingen op het gebied van slagingspercentages.

Informatie voor ouders

 

Toch is een kanttekening hierbij op zijn plaats. Want lijstjes over slagingspercentages en gemiddelde examencijfers zeggen wel iets, maar niet of de sfeer en het extra aanbod van een school bij jouw kind passen. Als jouw kind goed gedijt op een school, is de kans dat hij daar slaagt groot. Let ook op bij het predicaat Excellent. Een excellente school is zeker een goede school, maar een school die dat predicaat niet heeft, kan net zo goed zijn. Op 19 juni 2023 is de laatste lichting predicaten Excellente school uitgereikt.

Meer informatie en links om te kijken naar onderwijskwaliteit.

Hoe belangrijk is de richting (levensvisie) van een school?

Nederland heeft een uniek onderwijsstelsel, waardoor je kunt kiezen uit scholen van verschillende richtingen; scholen die verschillen in levensvisie. Hoeveel aandacht scholen daaraan echter besteden, verschilt. En het hangt daarbij af van je eigen levensvisie hoeveel belang je hecht aan meer of minder aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing op school.

De meeste VO-scholen in Nederland zijn openbaar, protestants-christelijk of rooms-katholiek. Ook zijn er reformatorische scholen en een enkele VO-school is islamitisch. Als ouder kun je dus kiezen voor onderwijs dat past bij jouw achtergrond en jouw levensvisie. Toch goed om te weten: alle scholen, van welke richting dan ook, leiden op tot dezelfde Nederlandse schooldiploma’s. Alleen de manier waarop ze hun lessen verzorgen, verschilt. Levensvisie is onderdeel van die aanpak. Vraag dus op de school van jouw keuze wat je kind zal merken van de richting (ofwel denominatie) van de school.

Meer over levensvisie in het onderwijs

Hoe gaat de aanmelding bij het vo?

De methodiek van schooladviezen en aanmelding bij het vo is vanaf dit schooljaar veranderd. Achtstegroepers krijgen hun schooladvies al in januari en kort daarna maken ze de doorstroomtoets. Er volgt dan geen eindtoets meer. Maar mocht het resultaat van een leerling op de doorstroomtoets hoger zijn dan het eerder verstrekte advies van de basisschool, dan moet de school dat advies heroverwegen en – als het in het belang van de leerling is – naar boven bijstellen. Bij een lager toetsresultaat volgt echter geen bijstelling van het advies.

 

Aanmelden vo

Aanmelden bij een vo-school mag alleen nog in de laatste week van maart. Op dat moment hebben namelijk alle kinderen het juiste schooladvies op zak, ook als het eventueel is bijgesteld na de doorstroomtoets. Dat geeft meer gelijke kansen dan in de situatie daarvoor. Toen werd de eindtoets namelijk pas in april gemaakt en konden kinderen met een bijgesteld advies zich daardoor pas in mei bij een andere school aanmelden. Dan zaten vo-scholen soms al vol. Dat overkwam jaarlijks zo’n 2000 kinderen. Daarom is de wet aangepast in februari 2022.

Meer lezen

Hoe belangrijk is het schooladvies en wat doe ik als ik het er niet mee eens ben?

Als je kind in groep 8 zit, krijgt het in principe dus uiterlijk op 1 maart zijn of haar definitieve schooladvies. In het schooladvies staat welk schooltype/opleiding het best geschikt is voor je kind. In groep 7 heeft je kind overigens al een voorlopig schooladvies gekregen. Het schooladvies is leidend voor de plaatsing op een vo-school en daarmee dus een belangrijk element in de schoolkeuze.

Schooladvies en eindtoets
Het schooladvies wordt gegeven door de leerkracht van groep 8, op basis van de schoolresultaten in de laatste schooljaren. De leerkrachten kennen het kind goed. Daarom is hun advies belangrijker dan de uitslag op de eindtoets, die later in het jaar nog wordt gemaakt. Er zijn afspraken gemaakt met de toetsaanbieders om de eindtoets ook bij coronabeperkingen op een betrouwbare manier af te nemen.

Meer over het dubbeladvies, de toegevoegde waarde van de eindtoets en wat je nog kunt doen als je het niet eens bent met het schooladvies.

Hoe kan ik mijn kind helpen bij de overstap en het wennen aan de nieuwe school?

Het ene kind is sneller gewend aan het nieuwe leven in het voortgezet onderwijs dan het andere. De één vindt namelijk alles meteen geweldig, een ander voelt zich pas na een paar weken een beetje thuis op de nieuwe school. Als ouder kun je helpen om de overstap te versoepelen. Een kopje thee en wat aandacht doen wonderen. Het is vaak gewoon even wennen, maak je daarom niet te snel ongerust. Maar soms moet je in actie komen.
Veelgestelde vragen en antwoorden over wennen, vermoeidheid, aansluiting, pesten en faalangst.

Word gastgezin!

Travel ActiveHebben jullie er al eens aan gedacht om een gastgezin voor een leerling uit het buitenland te worden? Je kunt er hier meer over lezen.

Maak kans op
een Cortina fiets!