Menu

Adviesbrief thema Vecon Business School

Sommige kinderen ondernemen graag. Zij zien overal mogelijkheden, vinden het leuk om spreekbeurten te houden en laten zich niet kennen als het even wat minder gaat. Ze houden van rekensommen maken, vooral wanneer duidelijk is hoe ze die vaardigheid in de praktijk kunnen gebruiken. Mogelijk zijn deze praktisch ingestelde en nieuwsgierige kinderen op hun plek op een VECON BUSINESS SCHOOL waar veel aandacht is voor talentontwikkeling op het gebied van economie en ondernemerschap.

YouTube link 50e Vecon Business SchoolKlik op de afbeelding voor een video over de vijftigste VECON BUSINESS SCHOOL van Nederland. De coördinator en de rector vertellen waarom zij voor dit concept hebben gekozen.

Wat is een VECON BUSINESS SCHOOL?

Sinds september 2016 is de VECON BUSINESS SCHOOL (VBS) als zelfstandige stichting in naam verbonden aan de VECON, een vereniging van leraren in economisch-maatschappelijke vakken. Scholen die aan de eisen voldoen worden door de stichting als VBS gecertificeerd.

Op een VBS besteden leerlingen extra aandacht aan economische vakken (kennis), ondernemendheid (houding) en ondernemerschap (competentie). Het accent ligt in de bovenbouw bij het profiel Economie & Ondernemen (vmbo) en bij het profiel Economie & Maatschappij (havo en vwo). De scholen kunnen hun eigen keuzes in het programma maken binnen de gestelde eisen van het certificaat, waarbij ook de invloed uit de regio een rol speelt.

Projecten en modules

De scholen werken in de onder- en bovenbouw met projecten en modules. In de projecten werken leerlingen, zelfstandig of in groepsverband, aan een praktische opdracht. De modules zijn meer theoretisch georiënteerd. De leerlingen combineren theorie en praktijk in extra vakken zoals elementair boekhouden, maken een ondernemingsplan en zetten een eigen bedrijf op. Ze spelen de VBS Business Game, doen de VBS Ondernemerschapstest, oefenen met presentatievaardigheden en omgangsvormen, volgen gastlessen en bezoeken bedrijven uit de regio. Zo bezochten leerlingen van VBS Hervormd Lyceum West onder leiding van een coach uit het bedrijfsleven een onderneming in de wijk, analyseerden zij het bedrijf en schreven ze een verbeterplan dat ze daarna presenteerden.

Voor wie is een VECON BUSINESS SCHOOL?

De VECON BUSINESS SCHOOL is vooral geschikt voor leerlingen die:

  • extra uitdagingen zoeken;
  • beter voorbereid naar vervolgonderwijs in een economische richting willen;
  • behoefte hebben aan een koppeling tussen theorie en praktijk;
  • willen ervaren of ondernemerschap iets voor hen is;
  • ondernemerschap als een uitdaging zien.

Waarom een VECON BUSINESS SCHOOL?

Leerlingen die in de bovenbouw een minimum aantal modules hebben gevolgd, krijgen (naast hun schooldiploma) een persoonlijk VBS-certificaat. Hiermee laten ze hun extra prestaties en hun oriëntatie op het economisch vervolgonderwijs zien. De formule van de VBS sluit aan bij het advies van de Onderwijsraad om onderwijs in ondernemerschap binnen instellingen te blijven ontwikkelen. Dit advies kwam nadat in 2013 het stimuleringsprogramma van de overheid voor onderwijs in ondernemerschap werd beëindigd.

In het artikel “Business schools in het voortgezet onderwijs, een uitdaging!” wees Eric Welp reeds op de noodzaak van praktische vaardigheden en theoretische kennis voor een moderne ondernemer. Dat idee stond nog haaks op de gebruikelijke gang van zaken in het onderwijs, waarin er niet altijd ruimte was voor ondernemendheid en ondernemerschap.

De stichting VBS streeft ernaar leerlingen meer economische basiskennis mee te geven zodat ze beter weten wat ze willen en kunnen – en dus ook beter kunnen kiezen voor het best passende vervolgonderwijs. Ze ontwikkelen een ondernemende houding: creatief en flexibel, met doorzettingsvermogen en financieel inzicht, en denkend vanuit oplossingen. Dat zijn eigenschappen die niet alleen van pas komen als ondernemer, maar ook in loondienst.

Wat is de kwaliteit van een VECON BUSINESS SCHOOL

Het is voor een school relatief laagdrempelig gemaakt om een VBS-certificaat te voeren, zodat zoveel mogelijk scholen een optimale vrijheid ervaren om het programma in te vullen. De kwaliteit wordt hierbij voortdurend bewaakt door de stichting, vanaf het moment van de eerste aanvraag. Actieve deelname aan netwerkbijeenkomsten is net zo belangrijk als de evaluaties en intervisies aan het einde van het schooljaar.

Cerianne van IJzendoorn schetst in haar artikel “Profileren met Economie en Maatschappij” de uitwerking van die samenwerking, vijf jaar na de eerste vijf scholen met een VBS-certificaat. In 2015 waren er vijftig scholen gecertificeerd als VBS. De netwerkstructuur is gehandhaafd: er zijn regionale netwerkbijeenkomsten, leraren delen hun lesmateriaal en scholen organiseren activiteiten en projecten over ondernemerschap. Vooralsnog is het aan de scholen zelf om aansluiting bij het vervolgonderwijs op landelijk niveau te faciliteren. Het is daardoor nog niet helder wat de daadwerkelijke effectiviteit van een VBS is: kiest een leerling inderdaad bewuster, en al dan niet voor een economische vervolgopleiding?

Is er een VECON BUSINESS SCHOOL in de buurt?

Dat een ondernemende houding in onze maatschappij steeds belangrijker wordt, blijkt onder meer uit de groei van het aantal VSB-gecertificeerde scholen. In 2005 begon de eerste businessschool, in 2010 werden de eerste vijf scholen gecertificeerd door de VECON en inmiddels zijn er ruim zeventig gecertificeerde scholen.

De scholen zijn redelijk verspreid over Nederland, met een focus op het westen van het land. Op de site van VBS vindt u een totaaloverzicht. Per school is aangegeven op welk niveau (vmbo, havo of vwo) leerlingen het VBS-traject kunnen volgen.

Via de SchoolWijzer van de VO Gids kun je vervolgens meer informatie vinden over de VECON Business Scholen in jullie regio. Vul je postcode in, zoek en filter de resultaten door ‘VECON Business School’ als thema te selecteren. Vink eventueel ook het gewenste onderwijsaanbod aan.

Meer weten?

Wil je meer weten over het concept van de VBS?

  • Op de site van VBS vind je zowel algemene informatie als publicaties  en achtergronden bij het concept. Kijk bijvoorbeeld eens hoe diverse scholen hun curriculum hebben ingevuld.
  • Editie NL besteedde enkele jaren terug uitgebreid aandacht aan de Calvijn Business School in Rotterdam. Ook Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-Raad, liet zich lovend uit over het initiatief (download de video via de afbeelding).

 

 

 

Maak kans op
een Cortina fiets!