Het onderwijsaanbod is zo breed, dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen. De vernieuwing van ons onderwijs is erop gericht dit gepersonaliseerde onderwijs voor al onze leerlingen tot stand te brengen.

Ons onderwijs is tevens toekomstgericht. Toekomstgericht onderwijs cultiveert en bevordert de van nature nieuwsgierige houding van leerlingen. Ze leren relevante kritische vragen te stellen en strategieën te ontwikkelen om antwoorden op die vragen te formuleren. Op die manier ontwikkelen ze kennis, die ze vervolgens gebruiken om verbanden te leggen en tot nieuwe inzichten te komen. Ze kunnen reflecteren op hun leerproces en met anderen samenwerken om tot een goed resultaat te komen. Zo brengt het onderwijs leerlingen kennis bij, die hen in staat stelt zich verder te ontwikkelen. Het leert ze hoe ze een leven lang kunnen blijven leren en flexibel met ontwikkelingen kunnen omgaan. Dat hebben ze nodig om in een veranderende samenleving te kunnen functioneren.

De leerling van het Erfgooiers College functioneert in een wereld, fysiek en digitaal, die steeds groter wordt. Tegelijkertijd is er voor de leerling de wereld dichtbij, die de leerling direct raakt in het dagelijks doen en laten. De leerling leeft en werkt in toenemende mate in een netwerksamenleving. Deze ontwikkeling zal zich in de toekomst naar verwachting steeds verder doorzetten. Het onderwijs op het Erfgooiers College stimuleert de creativiteit van leerlingen. Het moedigt ze aan hun verbeeldingskracht te gebruiken om nieuwe ideeën en producten te bedenken en te ontwerpen. Het leert ze vanuit verschillende perspectieven naar de omringende wereld te kijken en inzichten uit verschillende kennisdomeinen met elkaar te verbinden. Leerlingen leren te experimenteren en in een onbekende situatie stappen te zetten. Ze durven risico’s te nemen en leren omgaan met tegenslagen. Ze leren wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen. Dit wordt ook zichtbaar in de term Wereld Wijd Wijs.

Het Erfgooiers College heeft een open protestants christelijke identiteit. Wij bieden ons personeel, leerlingen, ouders en studenten ruimte voor een eigen invulling van het christelijk geloof. De grondslag van de school is het gemeenschappelijke dat wij hebben. Verschillen in uitwerking zijn dan legitiem en weerspiegelen de veelkleurigheid van onze scholengemeenschap. Op het Erfgooiers College voelen we ons aangesproken door waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid. Open betekent dat alle leerlingen die voldoen aan de onderwijsgerelateerde toelatingseisen van harte welkom zijn. We verwachten wel dat iedereen de christelijke identiteit respecteert en deelneemt aan activiteiten die daarbij horen.

Het christelijk karakter van het Erfgooiers College wordt zichtbaar in de omgang met onze leerlingen, de inhoud van de lessen, het leefklimaat en in waardevolle gebruiken zoals dagopeningen aan de hand van de Oase, godsdienstlessen, de kerstviering, de paasviering en het organiseren van acties voor goede doelen. Om uitdrukking te geven aan onze identiteit geven we leerlingen een actieve rol bij alle activiteiten.Het Erfgooiers College  ontwikkelt initiatieven met als doel het gesprek rond de identiteit gaande te houden.