ONS ONDERWIJS

Praktijkonderwijs kent 4 belangrijke domeinen of gebieden: Wonen, Werken, Recreëren en Burgerschap. In ons onderwijs staan deze vier gebieden centraal. Om deze vorm te geven is er niet alleen veel aandacht voor de theorie, maar zeker ook voor de praktijk. Leerlingen in het praktijkonderwijs volgen veel praktijklessen, waar ze naast hun hoofd ook hun handen nodig hebben. De leerlingen ontvangen een aangepaste basisvorming.

WONEN

Onder wonen verstaan we alles wat een leerling nodig heeft om later in de maatschappij te kunnen functioneren. Dit wordt ook wel zelfredzaamheid genoemd en heeft betrekking op veel onderwerpen, variërend van omgaan met geld tot het doen van de was en het bereiden van een maaltijd. Maar ook is er aandacht voor zaken als vriendschap en relaties.

WERKEN

Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen toe te leiden naar arbeid. Dat betekent dat er veel aandacht is voor de verschillende beroepen en sectoren om leerlingen te helpen een juiste keuze te maken. Daarnaast is er veel aandacht voor het leren van algemene beroepscompetenties, zoals leren samenwerken, op tijd komen en leren omgaan met kritiek. Vaardigheden die leerlingen nodig hebben in het vinden en houden van werk. Door middel van interne stage en later externe stage, bij bedrijven, winkels en instellingen worden deze vaardigheden getraind. Meer vakspecifieke vaardigheden worden geleerd bij de praktijkvakken.

RECREËREN

Belangrijk is om ook te leren hoe je omgaat met je vrije tijd. Welke hobby’s kunnen leerlingen er op na gaan houden en hoe ontdek je allemaal wat er mogelijk is. Leerlingen komen gedurende hun schooltijd in aanraking met meerdere sporten, zodat zij later een keuze kunnen maken voor een bepaalde sport als hobby.

BURGERSCHAP

Leerlingen vormen ook onderdeel van de maatschappij. Burgerschap draagt hieraan bij door leerlingen te leren over de samenleving,  maar ook is er aandacht voor geschiedenis en topografie.

VERDER LEREN

In een aantal gevallen is het mogelijk dat leerlingen een vervolgopleiding gaan volgen in het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen die beschikken over voldoende taal- en rekenvaardigheden en die bovendien gemotiveerd zijn voor een vak, kunnen gebruik maken van de afspraken die Praktijkschool Uithoorn heeft met de andere praktijkscholen in de regio en het ROC van Amsterdam.  Leerlingen kunnen onder de hoede van de praktijkschool een Entree-opleiding (assistentenniveau) volgen in speciale klassen voor leerlingen uit het praktijkonderwijs.

De vakken OP DE PRAKTIJKSCHOOL UITHOORN

De theorievakken zijn: rekenen, nederlands, engels, burgerschap, digitale vaardigheden, sociale vaardigheden, arbeidsoriëntatie en veiligheid.

De praktijkvakken zijn: algemene techniek, groentechniek, handvaardigheid & beeldende vorming, koken/horeca, dienstverlening & zorg, interne/externe stage, winkel & administratie

CERTIFICATEN & DIPLOMERING

Op Praktijkschool Uithoorn halen de leerlingen aan het einde van hun schoolloopbaan een diploma. Middels een gesprek over je persoonlijke ontwikkeling in de loop der jaren op onze school, wordt jouw ontwikkeling in beeld gebracht en haalt de leerling het diploma. Het diploma wordt vanaf dit schooljaar officieel geregistreerd bij DUO. 

Praktijkschool Uithoorn streeft er naar om leerlingen certificaten te laten behalen waar dat mogelijk is. Dit zijn certificaten die ook een (branche) erkende waarde hebben en pas toegekend worden na een heus examen met gecommitteerden.
Voorbeelden hiervan zijn: heftruck, bromfiets (rijbewijs), schoonmaak in de groothuishouding, werken in de keuken, werken in het groen, het certificaat van het Kenniscentrum Handel en het veiligheidscertificaat (VCA).