EEN PLEK WAAR JE JIJ KUNT WORDEN

Op Stad & Esch kun je niet alleen je kennis en vaardigheden ontwikkelen, maar ontwikkel je ook je eigen identiteit als mens. Bij ons ontdek je hoe je jezelf kunt ontplooien, tijdens je schooljaren en daarna. We noemen onszelf ook wel de plek waar je jij wordt, waar je persoonlijk leiderschap ontwikkelt.

Passend onderwijs voor ieder kind

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er gespecialiseerd onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Onderwijs op maat

Binnen de deelschool Eigen Weg willen we jou uitdagen en onderwijs bieden op het niveau dat voor jou haalbaar is. Door meer flexibele leerroutes en onderwijs op maat aan te bieden willen we jou uitdagen, meer eigenaarschap geven over het eigen leerproces en stimuleren je talenten te ontwikkelen. Persoonlijke aandacht is bij ons een belangrijke voorwaarde om recht te doen aan de grote individuele verschillen bij leerlingen en medewerkers.

Regulier onderwijs met extra ondersteuning

Eigen Weg verzorgt dus onderwijs met extra ondersteuning op maat. Dit is bij Stad & Esch regulier onderwijs waarbij de leerling een vmbo-, havo- of vwo-diploma behaalt met veel extra ondersteuning, zoals dit ook in het speciaal voortgezet onderwijs (vso) geboden wordt. 

Bij Stad & Esch is dit speciale aanbod regulier geworden. Het kan zijn dat een leerling gedragsproblematiek heeft, zoals ADHD, Autisme, PDD-NOS, MCDD, angststoornissen, of een hechtingsstoornis. In dat geval vraagt Stad & Esch bij het Samenwerkingsverband (SWV) een verklaring Extra Ondersteuning (een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)) aan. Het SWV beslist uiteindelijk over de toelating tot Eigen Weg.

Een veilige, kleinschalige leeromgeving

Om een warm pedagogisch klimaat te scheppen wordt er gewerkt vanuit kleinschaligheid. Een veilige leeromgeving wordt gerealiseerd door het bieden van structuur in tijd en ruimte, ondersteund met visualisatie en waar nodig in combinatie met gepaste controle en toezicht. Het werken in kleine groepen is voor deze doelgroep essentieel. Leerlingen hebben een eigen, vaste plek in een klaslokaal en een eigen opbergruimte voor schoolspullen. Tijdens pauzes is er doeltreffend toezicht. In een klas zitten maximaal 14 leerlingen die een vaste leerkracht hebben. De samenstelling van de groep is leidend voor de omvang van de klas. De leerkracht is zoveel mogelijk bij de leerling. ’s Morgens op het schoolplein wordt de leerling ontvangen en elke pauze is elke leerkracht op het plein. Dit maakt dat elke leerling gezien wordt en er vanuit harmonie gewerkt kan worden.

Focus op theorie, praktijk, sociaal-emotionele ontwikkeling en het individu

Naast de focus op de theoretische scholing leggen we op Eigen Weg vooral ook accenten op praktijkvakken. Speciale aandacht krijgt de sociaal-emotionele ontwikkeling, voor de groep voor een deel geborgd in lesrooster en lesmethodes. Daarnaast wordt er ook heel individueel naar de leerling gekeken. In onze visie moet er ook dagelijks ruimte zijn voor ontspanning zoals een speel- en/of leermoment, informeel contact tussen docent en leerling en tijd voor het individu.