Menu

Onderwijs & Geld

De schoolkosten en hoe het nou precies zit

Op het voortgezet onderwijs gaat veel veranderen in het leven van je kind. Die veranderingen merk je ook in je portemonnee. Ook al zijn de schoolboeken gratis, er zijn nog altijd zaken waarvoor je moet betalen. Denk aan bepaalde lesmaterialen zoals woordenboeken, de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage en de eventuele extra kosten van een themaschool. Met welke schoolkosten moet je als ouder rekening mee houden vanaf de brugklas? Lees het artikel uit de VO Gids 2023.

Schoolkosten en ouderbijdrage

Extra schoolkosten

De rijksoverheid betaalt het leeuwendeel van de schoolkosten van een leerling op de middelbare school. Dan moet je denken aan ongeveer 7.300 euro per jaar wat door de overheid wordt gefinancierd. Dat is inclusief de kosten van schoolboeken en ander (digitaal) lesmateriaal. Niet gratis zijn atlassen, woordenboeken, rekenmachines, sportkleding, sommige stukken gereedschap, schoolkleding, schriften, multomappen en pennen: deze kosten komen voor rekening van de ouders. Soms komen daar ook kosten voor het kluisje en kopieerkosten bij. Voor het gebruik van de gratis schoolboeken wordt vaak een borgsom gevraagd. Dit bedrag krijg je terug als de boeken weer heel en netjes worden ingeleverd. Het bedrag van deze extra kosten verschilt per school en per schooltype, dus vraag ernaar.

Vrijwillige ouderbijdrage

Daarnaast vragen de ouderraden van de scholen om een vrijwillige bijdrage. Dit geld wordt meestal gebruikt voor excursies, culturele activiteiten of extra leermiddelen, bijvoorbeeld tekendozen. Deze bijdrage is vrijwillig, wat betekent dat ouders zelf bepalen of ze dit kunnen en willen betalen. Als ouders dit niet betalen, mag de school het kind niet uitsluiten van het verplichte lesprogramma. Maar als de vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten, die niet verplicht zijn en niet door de overheid worden bekostigd, dan mag de school je kind daar wel voor weigeren als er niet betaald is. Het moet dan duidelijk zijn dat het niet-verplichte schoolonderdelen betreft.

De school  betaalt de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage in overleg met de medezeggenschapsraad waarin personeelsleden, ouders en leerlingen zitten. Daardoor kan het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage per school enorm verschillen. Informeer ernaar op de school van je keuze!

Kosten tablet of laptop

Scholen mogen niet van ouders eisen dat zij een laptop of tablet kopen voor hun kind. Maar omgekeerd mogen ouders ook niet eisen dat de school tablets en laptops heeft. Als de school kiest voor digitale lessen, mag de school hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Vrijwillig betekent dat ouders niet verplicht zijn dit te betalen. Als ouders niet kunnen of willen betalen, moet de school voor ander passend lesmateriaal zorgen.

Toetsen

Bijdrage voor bepaald thema

Kies je voor een bepaalde themaschool, zoals het Technasium of tweetalig onderwijs, houd dan ook rekening met extra schoolkosten. De bijdrage die hiervoor aan ouders wordt gevraagd, varieert van 75 tot 400 euro. Voor ouders die dit niet kunnen betalen, hebben de meeste scholen een voorziening, vraag ernaar!

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een aanvullende bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Je krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Alle ouders krijgen kinderbijslag, maar voor het kindgebonden budget moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is bedoeld voor ouders met een laag inkomen. Alleenstaande ouders kunnen meer kindgebonden budget krijgen dan gezinnen met twee ouders. Wordt je kind 12 of 16 jaar, dan stijgt het kindgebonden budget.
Meer informatie over het kindgebonden budget.

Tegemoetkoming kosten schoolvervoer

Kinderen met een beperking moeten soms verder reizen voor een passende school. De ouders kunnen dan een tegemoetkoming in de vervoerskosten aanvragen. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de gemeente of bij de school.

Het Nibud over schoolkosten

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft veel informatie over kosten waarmee je als ouder te maken kunt krijgen en hoe je daar grip op krijgt. Zo biedt Nibud een handige checklist voor geldspraken met pubers. Daarin lees je wat je met je kind kunt afspreken over bijvoorbeeld kleedgeld, zakgeld, de kosten van een smartphone en games, maar ook over het omgaan met waardevolle spullen zoals een laptop of rekenmachine voor school.

Financiële tegemoetkoming

Ook vind je bij het Nibud een overzicht van de verschillende regelingen voor tegemoetkomingen die er zijn. Van de kinderbijslag, die omhooggaat als je kind 12 jaar wordt,  tot de fondsen en hulporganisaties die er zijn voor ouders die financiële hulp nodig hebben. Je moet dan wel zelf een aanvraag doen op het portaal van Sam&, een samenwerkingsverband van onder meer Leergeld Nederland, het Jeugdfonds voor Sport&Cultuur, het Nationaal Fonds Kinderhulp en de stichting Jarige Job. Deze ondersteuning is bedoeld voor ouders met een uitkering, een laag inkomen of schulden of zzp’ers met weinig werk.

Onderwijsfinanciering

Benieuwd hoe de Rijksoverheid het onderwijs financiert en de besteding van dat geld controleert? In het voortgezet onderwijs ontvangen schoolbesturen één budget voor personeelskosten en materiële kosten. Daarmee kunnen ze de benodigde schoolinrichting en de leraren betalen. Dat budget wordt de lumpsum genoemd. Daarnaast kunnen scholen extra geld ontvangen via aanvullende (tijdelijke) subsidieregelingen. De komende jaren wordt de bekostiging vereenvoudigd.
Meer informatie over de rijksbekostiging van het voortgezet onderwijs